Skutki rozwodu

Rozwód poza  rozwiązaniem małżeństwa, wywołuje wiele doniosłych skutków prawnych, o czym poniżej. Trzeba jednak pamiętać, że skutki te nastąpią dopiero z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego wydanego przez Sąd.

Najważniejszym skutkiem orzeczenia przez Sąd rozwodu  jest ustanie małżeństwa. Poprzez rozwiązanie mocą wyroku małżeństwa zniesiona zostaje wspólność majątkowa – o ile małżonkowie ją dotychczas posiadali. Od tego momentu istniejąca dotychczas współwłasność łączna małżonków przeistacza się we współwłasność w częściach ułamkowych, a każdy z byłych małżonków od tej pory posiada 1/2 udziału. Fizyczny podział składników wchodzących w skład majątku może się odbyć podczas osobnego postępowania o podział majątku – lub w innej formie o czym szerzej we wpisie na ten temat.

Kolejnym skutkiem orzeczenia przez Sąd rozwodu jest to, że byli już małżonkowie nie będą po sobie dziedziczyć na mocy ustawy. Jeśli jeden z małżonków umrze, gdy postępowanie rozwodowe już trwa i jeszcze się nie zakończyło, to drugi co do zasady dziedziczy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zmarły wystąpił o rozwód z winy drugiego małżonka, a jago żądanie było uzasadnione. Wtedy pozostałym spadkobiercom przysługuje żądanie o wyłączenie żyjącego współmałżonka od dziedziczenia.

Orzeczenie rozwodu powoduje również skutki w sferze domniemania ojcostwa. Jeśli dziecko urodzi się w ciągu 300 dni od dnia orzeczenia rozwodu, to z mocy prawa za ojca dziecka uznany zostanie jej były małżonek. Zaprzeczenia ojcostwa można dokonać jedynie w drodze powództwa o zaprzeczenie. Jeżeli zaś dziecko urodzi się po upływie 300 dni od dnia orzeczenia rozwodu, to domniemanie, o którym mowa powyżej nie obowiązuje.

W wyroku rozwodowym Sąd, co do zasady orzeka o spo­so­bie korzy­sta­nia ze wspól­nego miesz­ka­nia przez czas zamiesz­ki­wa­nia w nim roz­wie­dzio­nych mał­żon­ków. Na przykład Sąd ustala, że, były już mąż będzie miał prawo do korzy­sta­nia z salonu, a była żona i córka do dwóch pozo­sta­łych pokoi, zaś pomiesz­cze­nia  takie  jak kuch­nia czy łazienka, piw­nica pozo­stają nadal we wspól­nym uży­wa­niu obojga byłych mał­żon­ków. Przy­jęte przez Sąd roz­strzy­gnię­cia zależą od funk­cjo­nal­no­ści, metrażu miesz­ka­nia a przede wszyst­kim od potrzeb dzieci i byłego mał­żonka, któ­remu powie­rza się wyko­ny­wa­nie wła­dzy rodzi­ciel­skiej

Powstaje uprawnienie do żądania alimentów od byłego małżonka. Zakres i okres w jakim można tego dokonać opisany został w osobnym artykule.

Małżonek może w terminie 3 miesięcy od orzeczenia rozwodu wrócić do swojego poprzedniego nazwiska, jeśli zmienił je zawierając związek małżeński.


Podstawa prawna:

  1. Art. 56 – 61 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – rozwód
  2. Art.62 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – ustalenie ojcostwa
  3. Art. 130 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – obowiązek alimentacyjny byłego małżonka
  4. Art. 931  §  1 kodeksu cywilnego – dziedziczenie ustawowe przez małżonka