Rozwód a separacja

Obie te instytucje prawa rodzinnego są do siebie bardzo zbliżone, jednak – na pozór – małe różnice między nimi są dość doniosłe. Zanim podejmiesz decyzję o skierowaniu sprawy o rozwód bądź separację do Sądu zapoznaj się z istotą obu tych instytucji.

Na początku opisane zostaną elementy wspólne dla separacji i rozwodu.

 1.  Powodują ustanie małżeńskiej wspólności majątkowej – o ile wcześniej istniała. Od tego momentu każda osoba powiększa swój majątek osobisty.
 2. Dotychczasowi małżonkowie nie dziedziczą po sobie na mocy ustawy. Nie wyklucza to natomiast możliwości dziedziczenia na mocy testamentu.
 3. Brak domniemania, że dziecko pochodzi z małżeństwa. Jeżeli dziecko urodziło się 300 dni od prawomocnego orzeczenia separacji/rozwodu.
 4. Możliwość płacenia alimentów na drugiego małżonka. O ile taki wniosek zostanie złożony.
 5. Władza rodzicielska. Jeśli małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, to sąd wyroku orzeknie o sposobie jej wykonywania, np. opieka jednego rodzica, opieka naprzemienna obojga rodziców.
 6. Alimenty na dziecko. Jeśli sąd orzeknie, że dziecko będzie mieszkać z jednym z rodziców, to zobowiąże drugiego na łożenie alimentów.
 7. Sposób korzystania ze wspólnego mieszkania. Jeśli małżonkowie mieszkali dotychczas we wspólnym mieszkaniu, to sąd orzeknie w jaki sposób mają to robić teraz (może orzec obowiązek opuszczenia lokalu przez jednego z małżonków).

Separacja i rozwód różnią się następującymi rzeczami:

 1. Zawarcie nowego związku małżeńskiego. Możliwe jest jedynie po prawomocnym orzeczeniu rozwodu.
 2. Przesłanki. Aby sąd mógł orzec separację konieczne jest stwierdzenie zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, przy rozwodzie dodatkowo trzeba wykazać, że ten rozkład jest trwały.
 3. Osoba, która może wnieść pozew. Przy separacji może tego dokonać małżonek wyłącznie winny rozkładowi pożycia, przy rozwodzie takiej możliwości nie ma.
 4.  Zmiana nazwiska. Jest możliwa zmiana dotychczasowego nazwiska na to sprzed zawarcia małżeństwem, jednak tylko w przypadku orzeczenia rozwodu.
 5. Okres przez jaki małżonek może żądać alimentów od drugiego małżonka. Przy separacji ten czas nie jest ograniczony, przy rozwodzie również, z wyjątkiem sytuacji, gdy rozwód został orzeczony bez winy któregokolwiek z małżonków – wtedy ten okres jest ograniczony do 5 lat.
 6. Obowiązek niesienia pomocy drugiemu małżonkowi. Występuje on w przypadku orzeczenia separacji, gdy przemawiają za tym względy słuszności. Nie jest łatwo wprost wyjaśnić to pojęcie, gdy sąd każdorazowo bierze pod uwagę całość sytuacji.
 7. Wysokość opłaty sądowej. Opłata za pozew o rozwód zawsze wynosi 600zł, przy separacji także wynosi 600zł, a jeśli jest zgodny wniosek stron to opłata wynosi 100zł.

Podstawa prawna:

 1. Art. 56 – 61 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – rozwód
 2. Art. 61– 61kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – separacja
 3. Art. 62 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – domniemanie pochodzenia dziecka
 4. Art. 26 ust. 1 pkt 1) i 2); art. 37 pkt 1) ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych